11 jaanuar 2024

0179 Oh Jumal, tule sina

 


1899ULR-s oli harv trükiviga: 10. salmis 'wastu wõtwast'.

5. salmi õpetusele, et leivast ja veinist jooja ei näe surma, ei leia Piiblist kirjakohta toeks, küll aga on 1Kr 11:17-34 palju hoiatusi vastupidise suhtes, et seda ei tehtaks valesti. Asi oli seal koguduses millegipärast viltu läinud, sellepärast kõik need hoiatused. Küll viidatakse sellele, et leivast ja veinist osavõtt on Jeesuse mälestuseks.

Paljude erinevustega on 1899EMRLR:


'Sigidus' 1. salmi lõpus tähendab ilmselt edukust soovitud töös (lauldes kuulutada), hiljem ongi selle asemel kirjas 'õnnistust'.

Ka 1847EMRLR on omakorda mingite erinevustega mitmetes salmides (isegi 1868EMRLR nende vahel oli omakorda väikeste erinevustega, seega seda laulu on korduvalt kohendatud):


Sama tõlke veel konarlikum variant on 1694MKLR lk. 30:


Täiesti erinev tõlge on 1693EMLR lk. 198:


1673Luther variandis on 9. salmis 'öppetas' asemel 'ütlep kaas', st. 'ütleb ka'.

Järgnes veel üks variant laulust lk. 202 (teise viisiga):


Sama variant oli ka 1673Luther lk. 185, aga mõnedes kohtades on seal erinev ja võib-olla on see tekst ka paremini loetav:


Initsiaalide mõttes oli laulu esimese variandi lõpus G. S. Küllap on need nimed asjatundjatel teada, kes neid tõlkeid tookord tegid.

Olemas on isegi 1637Stahl tekst, lk. 26:


Sellest tekstist tuleb välja, et algne laul oli mõeldud paljude viidetega Piiblile: nimetatud isikud on järjekorras Jumal, Jesaja, Jeesus, Juudas, Paulus, Johannes, Luukas, Püha Vaim. Viited Jesajale, Paulusele ja Johannesele on kadunud juba 1694MKLR tekstis. Vahepeal on korraks tekkinud ka viited Maarjale ja Arimaatia Joosepile.

Viisiga tekst 1883WNL:


1899EMRLR tekstiga võrreldes on siin 4. salmi erinevus 'tänas, murdis' ja 12. salmi 'teedele' ja 'hoidku'.

1859LWRTTMK viisirida on erinev:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR-s oli mõni parandus: 6. salmi alguses 'jüngril mõsknu Ka jalgu tõteste' ja 9. salmi 4. rida on selgemalt 'Kuis tema koolnu löüt''. Aga lisaks Luukale oli säilitatud ka viide Johannesele, tõsi küll -- Jaani kujul.

See tekst on sisuliselt muutmata kuni 1690TMKLR-ni välja. Aga ka tartumaa-keelsetes variantides on varasem variant laulust, mis oli olemas veel 1743TMKLR-s. Nendest omakorda olgu siin kõige vanem 1685WTMKLR lk. 31, sest seal on mõningad erinevused võrreldes hilisematega, samuti on selge, et see on paralleelvariant 1693EMLR teisele tekstile (sama algusega):


Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

02 jaanuar 2024

0178 Oh Jeesus, sinu ahastus

 


1899ULR-s oli 1. salmis 'kui mul elu', 4. salmis 'suurest armu wäest', aga 4. salmis oli ka harv trükiviga 'Ei mina õndsaks'.

Laulu sisu kohta kommentaariks, et on selge, et sellist laulu ei saa nö. igal pühapäeval laulda, sest sel juhul kaotaks ta mõtte: kui on meeleparandus tehtud, siis on konkreetse patuga ühel pool ja lõpetatud. See laul käibki selle suure sündmuse kohta.

1899EMRLR tekst on peaaegu sama, on vaid vähesed erinevused:


Üks oluline erinevus on 1. salmi 'nõuan ... uues elus käia.' Hilisema variandi 'püüan' on palju jõuetum variant ja võiks isegi öelda, et eks ka need, kes Jumala tahte järgi ei taha elada, püüavad samuti mitmete asjadega olla paremad ja mitte halvasti käituda või elada. (Siia võiks meenutada Uue Testamendi võrdlust kurjade vaimude kohta, kes kah usuvad, aga värisevad ja ega nad sellepärast veel taevariiki ei pääse: Jk 2:19. John Wesley on seda teemat käsitlenud veelgi äärmuslikumalt oma jutlusteraamatu 2. jutluses "Peaaegu kristlane".) Selle tekstivariandi puhul aga 'nõutakse', mis viitab otsustavusele ja tegelikule meeleparandusele, samuti võib siin viidata selle teksti kinnituseks Rm 6:11.

Tartumaa-keelne 1909TTKLR on küll tehtud 1938ULR järgi, nagu tavaliselt, kui ei ole olemas olnud vanemat varianti, aga selle laulu puhul on riimide sobimiseks tehtud mõnes salmis (eriti kahes esimeses) mitmed väikesed muutused:


01 jaanuar 2024

0177 Oh Jeesus Krist, sind teretan

 


0176 Oh Jeesus, helde wahemees

 


1899EMRLR on suuremate erinevustega alates 4. salmist:


Laulu vana variant on olemas 1667Blume3 lk. 45 (pilti klõpsates või eraldi kaardile avades näeb suuremalt):


See on raskesti loetav tekst, aga saksakeelne originaal aitab mõnda kohta paremini mõista, näiteks 4. salmi 3. rida 'et Ladwas kurbast pohhusit' tähendab tõenäoliselt 'et risti kurvalt poodud'.

Viimase pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.