05 veebruar 2024

0180 Oh nuta oma häda

 


1899EMRLR:


1847KWL variant on selle laulu puhul isegi mitme väikese erinevusega:


1991KLPR: nr. 75.

Viimase pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

11 jaanuar 2024

0179 Oh Jumal, tule sina

 


1899ULR-s oli harv trükiviga: 10. salmis 'wastu wõtwast'.

5. salmi õpetusele, et leivast ja veinist jooja ei näe surma, ei leia Piiblist kirjakohta toeks, küll aga on 1Kr 11:17-34 palju hoiatusi vastupidise suhtes, et seda ei tehtaks valesti. Asi oli seal koguduses millegipärast viltu läinud, sellepärast kõik need hoiatused. Küll viidatakse sellele, et leivast ja veinist osavõtt on Jeesuse mälestuseks.

Paljude erinevustega on 1899EMRLR:


'Sigidus' 1. salmi lõpus tähendab ilmselt edukust soovitud töös (lauldes kuulutada), hiljem ongi selle asemel kirjas 'õnnistust'.

Ka 1847EMRLR on omakorda mingite erinevustega mitmetes salmides (isegi 1868EMRLR nende vahel oli omakorda väikeste erinevustega, seega seda laulu on korduvalt kohendatud):


Sama tõlke veel konarlikum variant on 1694MKLR lk. 30:


Täiesti erinev tõlge on 1693EMLR lk. 198:


1673Luther variandis on 9. salmis 'öppetas' asemel 'ütlep kaas', st. 'ütleb ka'.

Järgnes veel üks variant laulust lk. 202 (teise viisiga):


Sama variant oli ka 1673Luther lk. 185, aga mõnedes kohtades on seal erinev ja võib-olla on see tekst ka paremini loetav:


Initsiaalide mõttes oli laulu esimese variandi lõpus G. S. Küllap on need nimed asjatundjatel teada, kes neid tõlkeid tookord tegid.

Olemas on isegi 1637Stahl tekst, lk. 26:


Sellest tekstist tuleb välja, et algne laul oli mõeldud paljude viidetega Piiblile: nimetatud isikud on järjekorras Jumal, Jesaja, Jeesus, Juudas, Paulus, Johannes, Luukas, Püha Vaim. Viited Jesajale, Paulusele ja Johannesele on kadunud juba 1694MKLR tekstis. Vahepeal on korraks tekkinud ka viited Maarjale ja Arimaatia Joosepile.

Viisiga tekst 1883WNL:


1899EMRLR tekstiga võrreldes on siin 4. salmi erinevus 'tänas, murdis' ja 12. salmi 'teedele' ja 'hoidku'.

1859LWRTTMK viisirida on erinev:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR-s oli mõni parandus: 6. salmi alguses 'jüngril mõsknu Ka jalgu tõteste' ja 9. salmi 4. rida on selgemalt 'Kuis tema koolnu löüt''. Aga lisaks Luukale oli säilitatud ka viide Johannesele, tõsi küll -- Jaani kujul.

See tekst on sisuliselt muutmata kuni 1690TMKLR-ni välja. Aga ka tartumaa-keelsetes variantides on varasem variant laulust, mis oli olemas veel 1743TMKLR-s. Nendest omakorda olgu siin kõige vanem 1685WTMKLR lk. 31, sest seal on mõningad erinevused võrreldes hilisematega, samuti on selge, et see on paralleelvariant 1693EMLR teisele tekstile (sama algusega):


Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

02 jaanuar 2024

0178 Oh Jeesus, sinu ahastus

 


1899ULR-s oli 1. salmis 'kui mul elu', 4. salmis 'suurest armu wäest', aga 4. salmis oli ka harv trükiviga 'Ei mina õndsaks'.

Laulu sisu kohta kommentaariks, et on selge, et sellist laulu ei saa nö. igal pühapäeval laulda, sest sel juhul kaotaks ta mõtte: kui on meeleparandus tehtud, siis on konkreetse patuga ühel pool ja lõpetatud. See laul käibki selle suure sündmuse kohta.

1899EMRLR tekst on peaaegu sama, on vaid vähesed erinevused:


Üks oluline erinevus on 1. salmi 'nõuan ... uues elus käia.' Hilisema variandi 'püüan' on palju jõuetum variant ja võiks isegi öelda, et eks ka need, kes Jumala tahte järgi ei taha elada, püüavad samuti mitmete asjadega olla paremad ja mitte halvasti käituda või elada. (Siia võiks meenutada Uue Testamendi võrdlust kurjade vaimude kohta, kes kah usuvad, aga värisevad ja ega nad sellepärast veel taevariiki ei pääse: Jk 2:19. John Wesley on seda teemat käsitlenud veelgi äärmuslikumalt oma jutlusteraamatu 2. jutluses "Peaaegu kristlane".) Selle tekstivariandi puhul aga 'nõutakse', mis viitab otsustavusele ja tegelikule meeleparandusele, samuti võib siin viidata selle teksti kinnituseks Rm 6:11.

Tartumaa-keelne 1909TTKLR on küll tehtud 1938ULR järgi, nagu tavaliselt, kui ei ole olemas olnud vanemat varianti, aga selle laulu puhul on riimide sobimiseks tehtud mõnes salmis (eriti kahes esimeses) mitmed väikesed muutused:


01 jaanuar 2024

0177 Oh Jeesus Krist, sind teretan

 


0176 Oh Jeesus, helde wahemees

 


1899EMRLR on suuremate erinevustega alates 4. salmist:


Laulu vana variant on olemas 1667Blume3 lk. 45 (pilti klõpsates või eraldi kaardile avades näeb suuremalt):


See on raskesti loetav tekst, aga saksakeelne originaal aitab mõnda kohta paremini mõista, näiteks 4. salmi 3. rida 'et Ladwas kurbast pohhusit' tähendab tõenäoliselt 'et risti kurvalt poodud'.

Viimase pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

02 detsember 2023

0175 Nuta, inimene

 


Väikeste erinevustega 1899EMRLR:


Üsna sama tõlge on ka 1694MKLR lk. 29:


Siin on 3. salmis huvitav minevikuvorm (või ka eksitus), kus sõna 'minema' minevikuvorm on kirjas kui 'minnud', mitte 'läinud'.

Eelmine ja erinev tõlge laulust on 1693EMLR lk. 207:


Viimase salmi 3. ja 4. rida on 1673Luther variandis sellised, mis aitab mõttest paremini aru saada: "Nink ickas Abbix hühdma Se Pöha Waimo tahs/" = "Ning ikka abiks hüüdma Seda Püha Vaimu taas."

Kõige esimene variant on samuti olemas 1637Stahl lk. 31:


Viisiga variant 1872SKK:


Veidi erineva viisiga on 1864TTMKLR:


Kolmas viisivariant on 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR erinevus on nt. 1. salmi alguses 'Oh me armet' waese!' ja 6. salmis 'Me eest kanda hoolt'.

Oma tõlke või versiooniga on 1842WPWWL:


See on vägagi elav variant sellest laulust, mis toob kogu patu ja kohtupäeva seose eriti ilmekalt esile. Lisaks on väga hea, et võõrkeelne salmide lõpp (muudes variantides) on siin eestikeelne.

Keelelises mõttes on siin huvitav see, et otsese kõne jätk uuel real on iga kord viidatud alustavate jutumärkidega -- sarnaselt (mõnele?) inglise keele praktikale, kus otsese kõne iga uus lõik alustatakse jutumärkidega.

Harva juhtumina on see laul olemas ka 1816WLRTTR:


Teksti osas on siin mitmeid huvitavaid erinevusi, nt. 4. salmi algus on täiesti teine. Mujal võõrkeelsed salmide lõpud on selles variandis samuti eestikeelsed ja iga kord veidi erinevad.

See variant ja sarnasus 1864TMKLR-ga tekitas mõtte, et kuna selles 1816WLRTTR-s ei ole väga palju laule -- 85 tk. --, siis tundub, et võib olemas olla veel mingi mahukam variant TMKLR-st, mis on välja antud enne 1816. a. ja kust selle laulu tekst võetud on. Aga ei ole siiski välistatud, et just siit ta 1864TMKLR-i võeti, tehes mitmed parandused juurde.

Nagu näha, viidati sellele laulule kui a-variandile. Teine variant on selline, vanem, nagu ka pealkiri ütleb:


See variant on sisuliselt muutmata tekstina kuni 1685WTMKLR-ni välja. Silma jääb üks kummaline koht 5. salmi alguses, mis on  ka uuemas variandis samamoodi: 'Ärge ärra-heitkem Põrgo-tulle eest.' Ilmselt mõeldakse siin, et põrgutule ees ei pea kartma või nagu 1864TMKLR oli parandatud, et ei tule meelt heita. Aga 1743TMKLR-st mineviku suunas on see koht selline: 'Nink ka ärraheitkem, Pörgu-Tulle eest.' Üldise kristliku õpetuse mõttes on see variant selgem: tehkem seda ja elagem nii, mis aitab põrgutule eest ära pääseda.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

0174 Mis oled sina, armas Jeesus, teinud

 


1899ULR oli 2. salmi esimene sõna 'Üks'.

1899EMRLR on paljudes kohtades erinev, eelviimane salm on lisaks:


3. salm on ekslikult märgitud numbriga 8. 10. salmi järeldus on siin tõsisem kui 1938ULR-s.

Ka 1847EMRLR variant oli ülal olevaga võrreldes mitmes kohas erinev, aga need on väikesed erinevused:


1718MKL oli sisuliselt sama sõnadega, pisierinevused olid vaid sõnade kujudes, aga paar erinevust võib välja tuua: 6. salmis on seal 'Ei woind ma ende wääst' ('ende' on huvitav vorm) ja 14. salmis on viimane rida 'Ei te mul häbbi.'

1694MKLR lk. 26 on sama tõlge, mõnes kohas väikeste erinevustega, aga nt. 6. salmis on kaks esimest rida ära vahetatud, kusjuures mõte patust mittehoidmise kohta on palju tugevam kui 1847EMRLR variant, 8. salmi lõpupoole on erinevus ja 14. salm on veel rohkem erinev:


1693EMLR lk. 189 on täiesti erinev tõlge, kus 7. salm on vahele jäänud (või on uuemates variantides see lisatud) ja 10. salm (hilisema numeratsiooni järgi) on samuti omamoodi sügavusega:


1673Luther variandis on 2. salmi ebaselge sõna kirjutatud 'waiwasit'. Siin on ka tundmatuid sõnu, mille sisu võib aimata ('süstama', 'tüdda').

Laste jaoks lühendatud, tunduvalt muudetud tekstiga ja lisaks viisiga 1939VLR:


1859LWRTTMK viisirida on veidi erinev:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR variandis oli 5. salmis 'teed om käünü' ja 8. salmis 'kittust laotada lajal'?'

1842WPWWL üsnagi sarnane variant, ilma 7. salmita:


1864TMKLR-st eelmine variant (sama tõlke algsem variant) on olemas näiteks 1766TMKLR:


See variant oli peaaegu sama kuni 1685WTMKLR-ni välja, aga mingid erinevused on varasemates variantides siiski, näiteks 1726TMKLR:


11. salmi lõpp on mõnevõrra ebaõnnestunud ja hiljem ongi seda parandatud.

1685WTMKLR-s oli erinevuseks nt. 7. salmi 'o Arm ülle Möhdu' ja 10. salmi 'Kui Leha Himmu kisto erra minna'.

1997VL: nr. 111.

1991KLPR: nr. 92.

In English with melody: O Dearest Jesus, What Law Hast Thou Broken.

In English: Ah, holy Jesus, how hast thou offended.

In Deutsch: Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR ja 1939VLR: digitaalarhiiv DIGAR.