28 juuli 2021

0071 Päew ajab ära und ja ööd

 


1899ULR-s oli 7. salmis väikesed erinevused: "Seks loodi sind ka Jumalast Ta sarnaseks nii ilusast, Et pidi teda tundma." Selles 'pidi' on ilmselt sealne trükiviga, sest mujal on igal pool olnud 'pidid'. Tolles raamatus on trükivigu mudu väga vähe.

1899EMRLR sisaldas mitmeid erinevusi ja ka ühe salmi rohkem (14.):


Miks see 14. salm välja oli jäetud, ei saa sisu järgi küll aru. Lisaks on 1847EMRLR-s (kus ka seekord oli viletsa kvaliteediga raamatuleht, mistõttu siia seda ei pannud) ja ka 1868EMRLR-s 13. salmi lõpus koma, mis seob selle 14. salmiga üheks lauseks ja aitab mõttest aru saada.

See laul oli puudu 1796ULR-st, aga varasemates oli jälle olemas. Seni ei ole taolisi "auke" märganud.

1694MKLR-st leidsin laulu üles tänu saksakeelsele registrile, sest algus on erinev:


Siin on ilmselt 3. salmi alguses 'Ka kulub'='Ka on kuuulda'. Salmid 8-13 on üsna eelmise (st. uuema) variandi moodi.

Järgmine variant mineviku suunas on 1693EMLR lk. 84:


1673Luther variant oli mõne erineva reaga, aga sisuliselt sama.

Viisiga variant on 1883WNL:


All mainitud 521 on tõenäoliselt trükiviga, sest see viitab 1899EMRLR lauluraamatu mingile varasemale variandile, kus see on nr. 520.

Väikese erinevusega on 1859LWRTTMK viisirida:


Tartumaa-keelne variant on 1864TMKLR:


Siin on nii, nagu varemgi on olnud, mitmed kohad sarnasemad vanade põhjaeestikeelsete variantidega.

Harv variant on sellest olemas 1816WLRTTR-s, kahjuks lühendatult:


1864TMKLR-ga võrreldes mõnede väikeste erinevustega on 1766TMKLR:


Veel mitmete väiksemate erinevustega oli kõige varasem 1685WTMKLR lk. 195:


Hymnary.org kaudu leidus ka viide, et teksti autoriks on Michael Weiß(e), aeg: ilmselt 16. sajandi algupoolelt.

Hymnary.org: Der tag vertreibt die finstre nacht.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

26 juuli 2021

0070 Öö lõpeb teal

 


Mõnede erinevustega on 1899EMRLR:


Muid variante sellest laulust ei leidnud.

Küll selgus kogemata, et 1938ULR nr. 103 on sama autori poolt "päeva" variant ehk õhtulaulude seas, kusjuures too laul on tehtud siinsega paralleelselt ja sarnaste algusridade või tõlke mõttes mõtetega. See tuli välja Hymnary.org lehelt infot otsides.

Hymnary.org: Die nacht ist hin, Mein geist und sinn.

17 juuli 2021

0069 Öö läinud mööda nüüd

 


1916ELR:1899ULR-s oli 6. salmis kirjas veel 'Siis oled kaunistud', mis konteksti arvestades ei ole õige, aga see oli ka just tehtud muudatus tekstis.

1847EMRLR annab selle ilusa ja sügava palvelaulu uued nüansid, aga kuna tolle raamatu lehed olid mõnevõrra määrdunud, siis panen siia 1796ULR variandi, mille tekst on sama peale mõne väga väikese erinevuse (mh. tänu sellele, et juttu ei olnud kuradist, mis on ju sellest raamatust välja jäetud):


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Kaugemale mineviku poole vaadates olid erinevused väikesed.

1991KLPR: nr. 402.

Hymnary.org: O Jesu, süsses Licht, The Act of Consecration.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

12 juuli 2021

0068 Oh igawene armu walgus

 


Selles laulust leidus veel vaid 1909TTKLR tartumaa-keelne variant:


Siin on vaid mõned üksikud erinevused.

01 juuli 2021

0067 Nüüd unest üles ärkan ma

 


1899ULR-s oli 2. salmis 'meil' annab' asemel 'kõik annab' ja 'waewa tee' asemel 'waewa töö'. Ka 3. salmi algus oli seal teisiti: 'Küll minu usk saab kinnitud, Kui Issandast saan kaitsetud Ja saan ta abi näha'. Rütmi järgi paistab see vanem variant parem.

1899EMRLR variant on üsna erinev:


Viimane sõna oli tookord muidugi teise tähendusega, mis ta tänapäeval on.

Hymnary.org: Nun tret ich wieder aus der ruh, Once more from rest I rise again.

25 juuni 2021

0066 Mu süda, ole walmistud

 


Selle laulu puhul oli 1899ULR-s paar erinevust: 5. salmis oli "Oh awita, et teewad ka Kõik sinu tahtmist hoolega" asemel veidi kohmakam "Oh awita, et kõigistki Saaks tehtud sinu tahtmine" ja 8. salmis oli "Mind heale tööle walmista" asemel "Ja mind hea tööle walmista". Selliseid erinevusi 1938ULR ja 1899ULR vahel on seni olnud üldiselt vähe.

1847EMRLR on mitmel pool erinev:


Siin on 6. salmis 'pallun ma' ja 'sinno käest'.

1796ULR nr. 238 oli 1. salm teistsugune (numbris on trükiviga):


1718MKL variandis oli 5. salmis 'keikistke' asemel 'keigile', mis muudab seal mõtte oluliselt teiseks. Samuti oli 7. salmis 'Kui sinno auo julgeste', mitte 'Kui sinno armo julgeste', nagu ülal näha. Vanemaid variante ei leidnud.

Tartumaa-keelne variant oli erinevates raamatutes praktiliselt ühesugune, 1864TMKLR:


Alloleva hymnary.org lingi pealt saab selguse 7. salmi kohta, kas on seal 'armastus' või 'alandus'/'madalus': seal on sõna 'Demuth', mis tähendab 'alandlikkus'.

Hymnary.org: Erhebe dich, o meine Seel.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

22 juuni 2021

0065 Mu süda, ärka üles

 


Seekord on siin üks väga erilise viisiga laul. See eesti rahvaviis on isegi maailma inimestele nii palju meeldinud, et sellest on tehtud omamoodi erilisi seadeid.Ka selle laulu puhul selgus, et tänapäeval tuntud variant on üsna palju ümber tehtud, võrreldes eelnenud 1899EMRLR ja 1882EMRLR-ga. See on 1899EMRLR:


Mõnede täiendavate muutustega mineviku poole on 1847EMRLR:


Siin on korduvalt sõna 'mata', mida on 1882EMRLR-s üritatud juba parandada. Tähendus on aga kergesti arusaadavalt 'mata'='maata/maada'='magada'.

Kuna siin on 2. ja 3. salmis juttu kuradist, siis nagu arvata võis varasematest tähelepanekutest, on 1796ULR need osad asendanud uue sisuga:


Erineva esimese salmi ja mitmete väiksemate erinevustega on 1718MKL lk. 2:


Mõne väiksema erinevusega on mineviku suunas veel 1694MKLR lk. 175:

See oli kaugeim põhjaeestikeelne variant, mis leidus.

Viisidest on olemas 1883WNL ja muidugi mitte see eesti rahvaviis:


Sisuliselt sama, aga erinevas helistikus ja salmide arvu poolest lühendatult on 1872SKK viisiga variant:


Teksti vaadates tundub, et siin on ära jäänud salmid 3, 6 ja 8, aga kuna eestikeelne tõlge ei ole väga täpne, siis võivad mõned mõtted olla segamini või lühendatult kokku võetud.

1859LWRTTMK viisirida on veel omakorda veidi erinev:


Ning lõpuks imeilus eesti rahvaviisiga variant 1997VL-st:

Ka siin on salmide arvu lühendatud, täpsemalt on 1938ULR variandist alles salmid 1, 5, 8-10. Ka sellest viisist olen kuulnud ühte uut ja justkui lihtsustatud versiooni, aga see ei kõlanud enam nii ilusti, kui originaal ehk Pühalepast pärit viis, mille seadnud Cyrillus Kreek. On väga huvitav ja meeldiv kogemus, et alles selle 1938ULR kaudu sai ilmsiks laulu sügavam ja laiem, tegelik algne sisu. Seda 1997VL varianti nähes ei olnud sellest aimugi.

Tartumaa-keelsetest on esimene 1864TMKLR:


Siin on ära jäetud originaali 8. salm.

Laulu eelnev variant 1783TMKLR:


Edasi on 1766TMKLR selline, kus salmides 6-10 on igaühes mingi sõna erinev, millest on näha, et 1783TMKLR on probleemsed kohad parandanud:


Lõpuks ka 1685WTMKLR variant lk. 193, kus on lisaks veel mõned algelisemad variandid mitmes kohas:


1991KLPR: nr. 398A.

Hymnary.org: Wach auf, mein Herz, und singe Dem Schöpfer alle Dinge, Awake, my heart!.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR ja 1997VL: digitaalarhiiv DIGAR.