02 detsember 2023

0175 Nuta, inimene

 


Väikeste erinevustega 1899EMRLR:


Üsna sama tõlge on ka 1694MKLR lk. 29:


Siin on 3. salmis huvitav minevikuvorm (või ka eksitus), kus sõna 'minema' minevikuvorm on kirjas kui 'minnud', mitte 'läinud'.

Eelmine ja erinev tõlge laulust on 1693EMLR lk. 207:


Viimase salmi 3. ja 4. rida on 1673Luther variandis sellised, mis aitab mõttest paremini aru saada: "Nink ickas Abbix hühdma Se Pöha Waimo tahs/" = "Ning ikka abiks hüüdma Seda Püha Vaimu taas."

Kõige esimene variant on samuti olemas 1637Stahl lk. 31:


Viisiga variant 1872SKK:


Veidi erineva viisiga on 1864TTMKLR:


Kolmas viisivariant on 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR erinevus on nt. 1. salmi alguses 'Oh me armet' waese!' ja 6. salmis 'Me eest kanda hoolt'.

Oma tõlke või versiooniga on 1842WPWWL:


See on vägagi elav variant sellest laulust, mis toob kogu patu ja kohtupäeva seose eriti ilmekalt esile. Lisaks on väga hea, et võõrkeelne salmide lõpp (muudes variantides) on siin eestikeelne.

Keelelises mõttes on siin huvitav see, et otsese kõne jätk uuel real on iga kord viidatud alustavate jutumärkidega -- sarnaselt (mõnele?) inglise keele praktikale, kus otsese kõne iga uus lõik alustatakse jutumärkidega.

Harva juhtumina on see laul olemas ka 1816WLRTTR:


Teksti osas on siin mitmeid huvitavaid erinevusi, nt. 4. salmi algus on täiesti teine. Mujal võõrkeelsed salmide lõpud on selles variandis samuti eestikeelsed ja iga kord veidi erinevad.

See variant ja sarnasus 1864TMKLR-ga tekitas mõtte, et kuna selles 1816WLRTTR-s ei ole väga palju laule -- 85 tk. --, siis tundub, et võib olemas olla veel mingi mahukam variant TMKLR-st, mis on välja antud enne 1816. a. ja kust selle laulu tekst võetud on. Aga ei ole siiski välistatud, et just siit ta 1864TMKLR-i võeti, tehes mitmed parandused juurde.

Nagu näha, viidati sellele laulule kui a-variandile. Teine variant on selline, vanem, nagu ka pealkiri ütleb:


See variant on sisuliselt muutmata tekstina kuni 1685WTMKLR-ni välja. Silma jääb üks kummaline koht 5. salmi alguses, mis on  ka uuemas variandis samamoodi: 'Ärge ärra-heitkem Põrgo-tulle eest.' Ilmselt mõeldakse siin, et põrgutule ees ei pea kartma või nagu 1864TMKLR oli parandatud, et ei tule meelt heita. Aga 1743TMKLR-st mineviku suunas on see koht selline: 'Nink ka ärraheitkem, Pörgu-Tulle eest.' Üldise kristliku õpetuse mõttes on see variant selgem: tehkem seda ja elagem nii, mis aitab põrgutule eest ära pääseda.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

0174 Mis oled sina, armas Jeesus, teinud

 


1899ULR oli 2. salmi esimene sõna 'Üks'.

1899EMRLR on paljudes kohtades erinev, eelviimane salm on lisaks:


3. salm on ekslikult märgitud numbriga 8. 10. salmi järeldus on siin tõsisem kui 1938ULR-s.

Ka 1847EMRLR variant oli ülal olevaga võrreldes mitmes kohas erinev, aga need on väikesed erinevused:


1718MKL oli sisuliselt sama sõnadega, pisierinevused olid vaid sõnade kujudes, aga paar erinevust võib välja tuua: 6. salmis on seal 'Ei woind ma ende wääst' ('ende' on huvitav vorm) ja 14. salmis on viimane rida 'Ei te mul häbbi.'

1694MKLR lk. 26 on sama tõlge, mõnes kohas väikeste erinevustega, aga nt. 6. salmis on kaks esimest rida ära vahetatud, kusjuures mõte patust mittehoidmise kohta on palju tugevam kui 1847EMRLR variant, 8. salmi lõpupoole on erinevus ja 14. salm on veel rohkem erinev:


1693EMLR lk. 189 on täiesti erinev tõlge, kus 7. salm on vahele jäänud (või on uuemates variantides see lisatud) ja 10. salm (hilisema numeratsiooni järgi) on samuti omamoodi sügavusega:


1673Luther variandis on 2. salmi ebaselge sõna kirjutatud 'waiwasit'. Siin on ka tundmatuid sõnu, mille sisu võib aimata ('süstama', 'tüdda').

Laste jaoks lühendatud, tunduvalt muudetud tekstiga ja lisaks viisiga 1939VLR:


1859LWRTTMK viisirida on veidi erinev:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR variandis oli 5. salmis 'teed om käünü' ja 8. salmis 'kittust laotada lajal'?'

1842WPWWL üsnagi sarnane variant, ilma 7. salmita:


1864TMKLR-st eelmine variant (sama tõlke algsem variant) on olemas näiteks 1766TMKLR:


See variant oli peaaegu sama kuni 1685WTMKLR-ni välja, aga mingid erinevused on varasemates variantides siiski, näiteks 1726TMKLR:


11. salmi lõpp on mõnevõrra ebaõnnestunud ja hiljem ongi seda parandatud.

1685WTMKLR-s oli erinevuseks nt. 7. salmi 'o Arm ülle Möhdu' ja 10. salmi 'Kui Leha Himmu kisto erra minna'.

1997VL: nr. 111.

1991KLPR: nr. 92.

In English with melody: O Dearest Jesus, What Law Hast Thou Broken.

In English: Ah, holy Jesus, how hast thou offended.

In Deutsch: Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen.

Kõikide piltide allikas peale esimese, 1899EMRLR ja 1939VLR: digitaalarhiiv DIGAR.

26 november 2023

0173 Minu süda, ärka nüüd

 


Nagu näha, puudub selle laulu juures viide vanale lauluraamatule ("W. L."), aga 1899EMRLR saksakeelses registris oli see siiski olemas -- 15 salmi ja teise tõlkega. See erakordne laul on seal veelgi erakordsem:


1847KWL sisaldas selle samuti, aga mõnedes kohtades olid erinevused:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


1909TTKLR-s oli 7. salmi viimase kahe rea riimi muudetud: "Mink pääl mina Jesust sõwwa, Patu wasta saista püwwä."

8. salmis on tähtis mõte: patu tegemine tähendab Jeesuse ärasalgamist. See on raske meeldetuletus korduvate ja sundivate (mh. sõltuvuslike) pattude tegijatele: ka Piiblis ei eristata patte nende iseloomu või mõju järgi, on vaid üks erinevus: kas inimene on uuesti sündides saanud lahti kõigist pattudest või on ta jätkuvalt patu ori kasvõi üheainsa püsiva patu kaudu.

Mõnede väikeste erinevustega on 1766TMKLR:


1991KLPR: nr. 73.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

0172 Ma tänan sind, oh Jeesuke

 


1894KKWL ehk Martin Lipu tõlge, täiesti erinev, kuigi erinev on just tõlge, mitte sisu:


Teise pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

31 oktoober 2023

0171 Kui patt teeb waewa mulle

 


1916ELR:Selle variandi 2. salmi 'Issand' on 'isand' nii 1938ULR-s kui ka 1899ULR-s. Ka 3. salmi esimese lause lõpus on siin teistest erinevalt hüüumärk, mitte küsimärk.

1899EMRLR tekst on peaaegu sama, mõnedes salmides mõni sõna või rida erinev, nt. sobib paremini 4. salmi 'Ma kiidan' kui hilisemad 'Ka kiidan':


Viisiga variant 1872SKK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


Oma tekstivariant on 1842WPWWL, ilma 5. salmita:


3. salmis on arusaamatu rida: "Ni kui ma köhta üssike".

Kõige vanem variant on 1766TMKLR, kus on võrreldes 1864TMKLR-ga mitmed erinevused:


Liederindex.de: Wenn meine Sünd mich kränken.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.

21 september 2023

0170 Jeesus, tee, et sinu haawad

 


4. salmi 2. reas oli tegelikult trükiviga 'Kõigs hinge', aga parandasin selle vea pildi peal ära, kuna seda sai seal kergesti teha.

1. salmi 2. rea alguses on kirjas "Mu meelt ikka jahutawad". See tuletab meelde tänapäevase olukorra, kus isegi need, kes loevad ennast "pöördunuks", otsivad kirikus või koguduses hoopis meelelahutust, enamasti muusika ja eneseväljenduse läbi: vormiliselt justkui jumalateenistus, sisult aga inimeseteenistus. Kurb lugu, kui sellise meelelahutuse kaudu inimene nö. pöörduski ja edaspidi seda kõike normiks peab. Maailmalik meelelahutus, mugavus ja ebamoraalsus on kujunenud nagu järjest tõusvaks merevee tasemeks, millega võrreldes (vastandina Piibliga võrdlemisele) toimuvad tegevused kirikutes, millega võrreldes oma käitumist ja põhimõtteid hinnatakse ja kujundatakse ning mille uputavast ja uinutavast mõjust vaid vähesed pääsevad. Ei tea, kas need vanad lauljad olid imelikud või eksitatud, et nii raskeid asju pidid läbi elama oma usuteel? Vastupidi: siin on hoopis näide kellestki, kes on tunda saanud, mida tähendab tõeliselt pühenduda ja käia usuteed nii, nagu seda Uues Testamendis kirjeldatud on, seal on nii raskeid hetki kui ka rõõmu.

1916ELR:See 1916ELR ja ka 1899ULR sisaldasid 6. salmis ühe tähega erinevuse 5. reas: 'aita', samas kui 1938ULR on 'aitad'. Varasem viitab palvele, hilisem tõdemusele, tunnistusele. Varasem tundub muu tekstiga paremini kokku sobivat.

1847KWL variant (1899EMRLR on selle sarnane, väikeste erinevustega):


Laulu eelmine ja vanem tõlge esineb 1667Blume3, lk. 11 (pildil klikkides ja eraldi avades näeb suuremalt):


Nagu nendes Blume raamatutes üldiselt, eelnes ka sellele laulule tekstiline osa: teatud palve, mis on kasulik lugeda, kuna see on näide tõelisest palvest koos Jumala ülistamise ja kiitmisega. Leheküljed 1-12:Tartumaa-keelne 1864TMKLR:


In English with melody: Jesus, Grant That Balm and Healing.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.