30 aprill 2021

0053 Igawene koidukuld

 


Võrreldes 1899ULR-ga, oli seal 1. salmi lõpus minu arvates parem variant ehk sõna  'wõitku', mitte 'wõtku'. Lisaks oli seal 3. salmi 'wõidaks' asemel 'wõidab' ja 'täidaks' asemel 'täidab'.

1899EMRLR:


Nagu oli eelmise lauluga, ei olnud 1938ULR-s viidet sellele vanema lauluraamatu numbrile, arvatavasti samal põhjusel, et see on täiesti erinev tõlge. Ka viisid on neil erinevad, sest silpide arv on erinev.

1894KKWL:

Selles variandis on erinev 1. salm ja mõned väikesed erinevused 4. ja 5. salmis.

Viisiga ja väikeste erinevustega 1939VLR:


Viis 1872SKK on põhiliselt sama, aga väikeste erinevustega:


Tartumaa-keelsetest oli vaid otsetõlge 1909TTKLR-s, aga kuna seal olid mõned väikesed erinevused, olgu see ära toodud:


In English with melody: Come, Thou Bright and Morning Star.

Hymnary.org: Morgenglanz der Ewigkeit, Come, Thou Bright and Morning Star.

1894KKWL ja 1872SKK pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

29 aprill 2021

0052 Jeesus wara ukse eele

 


1899ULR oli isegi ühe erinevusega: 5. salmi 'meie süda' oli seal 'õnnis süda'.

Kuigi kummaski neis kahes ei viidata "wanale lauluraamatule", st. ei ole numbri taga sulgudes vana lauluraamatu numbrit, on see laul siiski olema 1899EMRLR:


Nagu näha, on siin tegemist täiesti teise tõlkega samast laulust. Võib-olla sellepärast ei viidatudki varasemale, aga ka viis on erinev, st. mitte Punscheli nr. 66, nagu 1938ULR-s viidatud.

Veel on olemas teine tõlge Martin Lipu poolt teisele viisile (Punscheli raamatu nr. 157), 1894KKWL:


Viimase pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

27 aprill 2021

0051 Et mööda läinud pime öö

 


7. salmis on ilmselt trükiveana 'Muu', mis on teistes raamatutes ikka 'Mu'. See laul on vähe muutunud; 1899EMRLR on vaid mõne sõnaga erinev. 1796ULR oli oma erinevus tehtud 3. salmi teises pooles: "Et ükski mulle kahju teind, Et ö on hästi möda läind.", samas kui hilisemad ja varasemad on teistmoodi sarnased olnud.

Varasem variant laulust on 1694MKLR lk. 164, kuigi siin on juba enamus laulu viimasel kujul olemas:Sellest aasta varasem ja palju erinevam on 1693EMLR lk. 82:


Siin on "uueks" mõtteks, tegelikult siis hiljem välja jäänud mõtteks, 5. salmis oma "ameti sees elamine" ehk töö tegemine nii, et seda ka teised kiidaks, st. et töö on hästi tehtud. Salmi teise poole mõte seoses tööga on hiljem säilinud. 6. salmi sisu on siin rohkem erinev. Samuti on 7. salmi järgi näha, et patu kohta on mõte hiljem lisatud.

Nagu välja tuli, oli eelmises lauluraamatus veelgi veidi erinev variant ehk vahepeal on seda kohendatud. Seega olgu siin ka 1673Luther lk. 79, mis võib aidata ka eelnevast paremini aru saada:


Viisidest oli eraldi toodud 1859LWRTTMK:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR sisaldas samuti midagi neist kõige vanematest variantidest, nt. 7. salmi lõpus:


Varasem variant laulust on 1766TMKLR:


Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

25 aprill 2021

0050 End näita, koidutäht

 


Võrreldes 1899ULR-ga, on näha, et seal oli 4. salmi lõpu interpunktsioon selgem: "Et panen tähele, Mis räägid; tõmba mind, Siis jooksen järele." 1899EMRLR variant oli peale mõne üksiku sõnaerinevuse sisuliselt sama, mis siiani ei ole muude lauludega nii olnud ja see variant jäi omakorda samaks kuni 1796ULR-ni välja ning koos oma koopiatena isegi kuni 1741MKWL-ni.

1939VLR tekst on suurte erinevustega:


Viisiga variante ei leidnud, tartumaa-keelne oli olemas 1864TMKLR:


Siin on 2. salmi mõte paremini väljendatud kui 1938ULR, nimelt see osa: "Ning et kiik minno tö So peljusen iks sünnis." See on erinev selles mõttes, et 1938ULR-s on mõte, et inimese töö läheb pühaks Jumala armastuses, aga siinse variandi mõte on, et juba kohe tööd tehes oleks see tehtud Jumala kartuses.

1783TMKWL sisaldas veel oma variandi:


Alates 2. salmi keskelt tulevad mitmes kohas teised sõnastused, millest on näha, et need on rohkem põhjaeestikeelse variandi moodi.

Sõnade autor tuli välja Hymnary.org lehelt, aga saksakeelset teksti polnud isegi seal olemas.

Hymnary.org: Erschein', du Morgenstern (ilma tekstita).

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1939VLR: digitaalarhiiv DIGAR.

24 aprill 2021

0049 Eks lõpe pea, wahimees

 


Laulu sisu on väga hea ja sügav. See on juhtumisi ka esimene (silma jäänud) laul, mille puhul oli 1899ULR-s mõnede üksikute sõnade väikesed erinevused ja 9. salmi alguses veelgi rohkem: "Mu silmadesse heldeste Sa puudu, ja nad terweks tee." Ilmselgelt üritati hilisemas see 'puudu' õigemini sõnastada.

1847KWL on samm mineviku suunas ehk osaliselt erinev:


Nii selles kui 1899EMRLR-s on 7. salmi alguses viide, et mõistuses on mingi aim(dus) olemas, aga hinge olukord ei vasta sellele, ei ole valguses. 1938ULR-s oli see kahjuks asendatud juba uue mõttega, et ka mõistuses on vähe aimu (või otseselt, et kuigi mõistuses on vähe aimu, pole hing siiski valguses), aga sellega läheb see varasem probleem -- uskumine mõistusega vs. hinges/vaimus -- kaotsi. All viidatud hymnary.org tekstid näitavad kah algset sisu: "The light of reason cannot give Light to my soul" ja "Das Bernunstlicht kann das Leben Mir nicht geben." Sellest väikesest erinevusest hoolimata on tegemist hea ja tõsise lauluga ka 1938ULR tõlkes. Hymnary.org lehelt on näha ka meloodia, nagu teistegi laulude puhul, mille ühehäälset meloodiat DIGARist ei leidnud.

Hymnary.org: Hüter, wird die Nacht der SündenO Watchman, will the night of sin.

Viimase pildi allikas: digitaalarhiiv DIGAR.

23 aprill 2021

0048 Wõta nüüd Issandat

 


1945VKL:


1916ELR:Siin on 4. salmis 'taewas ka', samas kui 1938ULR oli see muudetud 'taewase'.

1847EMRLR:


Siin oli 1899EMRLR-ga võrreldes ainus sõnaline erinevus 4. salmis, kus 'üks isa' asemel oli 'su isa'.

1939VLR on 2. salmis "Nõnda kui ihaldad sa."

Viisiga 1883WNL:


Võrreldes 1899EMRLR-ga on siin mõni väike erinevus.

Saksakeelse teksti ja sama viisiga 1872SKK viitab ka mingile aastale 1668, aga see ei saa olla loo enda loomise aasta, kui lugeda altpoolt hymnary.org viite pealt autori elulugu (sel ajal polnud ta veel Jumala juurde tulnud):


1859LWRTTMK on jällegi oma viisivariandiga, kuigi vaid ühes kohas on see erinev:


Tartumaa-keelne 1864TMKLR on selle laulu puhul hämmastavalt sarnane põhjaeesti keele variandiga:


1842WPWWL oma variant:


Kõige vanem variant on 1766TMKLR:


Võrreldes 1864TMKLR-ga on siin mõnigi erinevus, eriti 1. salmis.

1997VL: nr 30, Oleviste kirikus.

1991KLPR: nr. 306.

In English with melody: Praise to the Lord, the Almighty.

Hymnary.org: Lobe den Herren, Praise to the Lord, the Almighty.

Kõikide piltide allikas peale esimese: digitaalarhiiv DIGAR.

18 aprill 2021

0045 Sind, Jumal, kiidame!

 


Väikeste erinevuste, kuid suure kujunduse ja liigituse erinevusega 1899EMRLR:


Omapärane on siin mingi võõrkeelne mitmus sõnades 'keerubim' ja 'seerawim', samuti pikema 1938ULR kooriosa erinevus keskosas, nt. sündmuste erinevad ajavormid.

Oma salmijaotusega on 1847EMRLR:


Erinevusi 1899EMRLR-ga on vähe, samuti on vaid mõnede ridade ebaolulised erinevused 1694MKLR-ga.

Järgmine variant mineviku suunas on 1693EMLR lk. 412:


Kuna see trükk on selles kohas tavalisest viletsam ja läbi paistvad muud tähed segavad, samuti on sõnad vanamoelised ja mõnde tähtede osad on viletsa trükiga, siis aitas tekstist aru saada parema trükiga 1673Luther, lk. 383 (ja ka vastupidi: seda aitas paremini mõista 1693EMLR), mis on sisuliselt sama tekst:


Näiteks paistab siin 3. salmi 3. reas justkui viga, mis on 1693EMLR-s parandatud, aga see võib olla ka häälduse järgi kirja pandud tekst. Sõna 'Deensti' seostub saksa keele sõnaga 'Dienst', mis tähendab teenima või teenistust, aga mis selle täpne tähendus siin on, ei saanud aru. All olev saksa keel ja otsetõlge võib mingi vihje veel anda.

Kõige varasem 1637Stahl lk. 89:


Viisiga variant 1872SKK:


1864TTMKLR sisaldas natuke teist viisi:


1859LWRTTMK sisaldas jällegi oma varianti viisist:


Tartumaa-keeles on 1864TMKLR:


Nagu 1872SKK juba viitas, kirjutab 1909TTKLR täpsemalt selle laulu lõppu: "Ambrosiuse kittuse laulu perra Dr. Martin Luther." Tekst oli seal sama, mis ülaltoodu.

1842WPWWL oma versioon:


Järgmine erinev variant on 1726TMKLR:


1783TMKLR oli sellega võrreldes teinud vaid mõne üksiku paranduse: 'Rikkust' asemel 'Riki' (st. riiki), eespool olnud 'Junkro' asemel 'Neitsi', 'ollet Sundja' on uuendatud kui 'moistat Kohhut'.

Sellele järgnes taaskord "Sesamma Laul wanna Wisi perrä" ehk üsna erineva tekstiga variant:


1991KLPR: nr. 478.

Hymnary.org: Herr Gott, die loben wir.

Kõikide piltide allikas peale esimese ja 1899EMRLR: digitaalarhiiv DIGAR.